Designation Name
President Rajinder Kumar Gupta
Secretary Jagraj Singh Sahney
Treasurer Dr Rohit Chopra
Vice Presidents 1 Colonel  S.C . Narang
2 Bhavnesh Banga
3 Shabir Ahmad Wani
Joint Secretaries 1 Mr Raju Dabhade
2 Mr M A. Quadeer
3 Mr Abhijit Sarkar
Members 1 Mrs.  B. Soni
2 Mr. Muddasar Mir
3 Mr Rajan Bhardwaj
4 Mr Shaikh Khaja
5 Mr Amitabh Sharma