President :
Mr. R.K. Gupta

Vice Presidents :
Mr. Vinay Vibhakar
Mr. Rajan Bhardwaj
Mr. Jeelan G. Wani

Secretary :
Mr. Bhavnesh Banga

Treasurer :
Dr. Rohit Chopra

Joint Secretaries :
Mr. Vivek Bhasin
Mr. Praveen Sharma

Members :
Mrs. Renu Bamrara
Mr. J.S. Sahney
Mr. S.C. Narang
Mr. B.P. Sharma
Mr. Rajesh Gupta